Salpetersyra

Salpetersyra

Beskrivning: (Tillgängliga koncentrationer 20 - 98%) Kan intensifiera brand. Oxiderande. Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt vid inandning. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för försäljning till privatpersoner

Hålls/förvarad åtskilt från brännbara material.
Inandas inte dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Formel: HNO3
Molmassa (M): 63,01 g/mol
ADR: 8 II
CAS-nr: [7697-37-2]
EG-Nr: 231-714-2
UN-Nr: 2031

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss